Lista atrybutów

> Dodaj do ulubionych |
Share
Lista atrybutów treści HTML5
Atrybut Elementy Opis Wartości/Uwagi
abbr th Skrócona wersja zawartości komórki nagłówka tabeli, która może być wykorzystywana na przykład przez czytniki ekranu Tekst
accept input Określa akceptowany typ pliku przez kontrolkę przesyłania plików Jeden lub więcej typów plików rozdzielonych przecinkami lub wartości audio/*, video/*, image/*
accept-charset form Określa kodowanie znaków danych przesyłanych przez formularz Ten atrybut wyszedł z użycia i nie należy go już używać
accesskey Atrybut globalny Określa klawisz skrótu pozwalającego aktywować element na stronie Lista klawiszy
action form Adres URL skryptu przetwarzającego dane z formularza Adres URL
allow iframe Określa uprawnienia zawartości elementu iframe Polityka uprawnień
allowfullscreen iframe Określa, czy zawartość elementu iframe może używać funkcji requestFullscreen() Atrybut logiczny
alt area, img, input Tekst zastępczy dla obrazu, jeśli obraz jest niedostępny Tekst
async script Skryp będzie pobierany w trakcie renderowania strony Atrybut logiczny
autocapitalize Atrybut globalny Określa, które litery mają być zamieniane na wielkie on, off, none, sentences, words, characters
autocomplete form, input, select, textarea Określa, czy element obsługuje automatyczne uzupełnianie (form) lub wskazuje źródło danych dla funkcji automatycznego uzupełniania (input, select, textarea) on, off
autofocus Atrybut globalny Automaytcznie ustawia fokus na elemencie po załadowaniu strony Atrybut logiczny
autoplay audio, video Określa, że odtwarzanie multimediów może zostać włączone automatycznie po załadowaniu strony Atrybut logiczny
blocking link, script, style Określa, czy element może blokować renderowanie Lista rozdzielanych spacjami wartości, które nie mogą się powtarzać
challenge keygen Przekazuje z wartością elementu keygen specjalny losowy łańcuch, tzw. challenge string. Tekst
charset meta Określa kodowanie znaków utf-8
checked input Oznacza zaznaczone pole wyboru Atrybut logiczny
cite blockquote, del, ins, q Odsyłacz do źródła cytatu lub dodatkowych informacji o wprowadzonych zmianach Adres URL
class Atrybut globalny Określa klasy, do których jest przypisany element Lista nazw klas rozdzielanych spacjami
cols textarea Określa liczbę kolumn szerokości obszaru tekstowego Dodatnia liczba całkowita
colspan td, th Liczba kolumn obejmowanych przez komórkę Dodatnia liczba całkowita
content meta Wartość elementu powiązana z atrybutem http-equiv lub name Tekst
contenteditable Atrybut globalny Określa, czy można edytować zawartość elementu true, false
contextmenu Atrybut globalny Określa menu kontekstowe dla elementu. Tekst
controls audio, video Pokazuje elementy sterujące Atrybut logiczny
coords area Współrzędne kształtu tworzonego na mapie odsyłaczy Lista liczb zmiennoprzecinkowych
crossorigin audio, img, link, script, video Sposób traktowania przez element żądań pochodzących z innych domen anonymous, use-credentials
data object Adres zasobu Adres URL
data-* Atrybut globalny Dodatkowe dane Łańcuch
datetime del, ins, time Data i opcjonalnie godzina zmiany (del, ins), wartość w formacie czytelnym dla komputera (time) Łańcuch daty i opcjonalnie godziny
decoding img Określa preferowaną metodę dekodowania obrazu graficznego sync, async, auto
default track Oznacza, że ścieżka ma być włączona, jeśli nie istnieją inne ustawienia użytkownika Atrybut logiczny
defer script Odkłada wykonanie skryptu aż zakończy się renderowanie strony Atrybut logiczny
dir Atrybut globalny Kierunek tekstu elementu ltr, rtl, auto
dirname input, textarea Nazwa kontrolki formularza, która ma zostać użyta do wysłania informacji o kierunku tekstu w przesyłanym formularzu Tekst
disabled button, input, optgroup, option, select, textarea Oznacza, że wyłączony jest dany element (button, input, optgroup, option, select, textarea, link) lub wyłączone są elementy potomne formularza, z wyjątkiem znajdujących się w elemencie legend (fieldset) Atrybut logiczny
download a, area Określa, że dany zasób powinien zostać pobrany, a nie wyświetlony w oknie przeglądarki, oraz określa jego nazwę pliku Tekst
draggable Atrybut globalny Określa, czy element obsługuje funkcję przeciągania true, false
dropzone Atrybut globalny Określa, co się dzieje z elementem w wyniku jego przeciągnięcia i upuszczenia copy, move, link
enctype form Określa typ danych przesyłanych przez formularz metodą POST application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
for label, output Wiąże etykietę z kontrolką formularza (label) lub określa kontrolki, na podstawie których został obliczony wynik (output) Identyfikator
form button, fieldset, input, object, output, select, textarea Wiąże element z elementem form Identyfikator
formaction button, input Adres URL skryptu, do którego mają zostać wysłane dane z formularza Adres URL
formenctype button, input Określa typ kodowania danych przesyłanych z formularza. Jeśli jest zdefiniowany, zastępuje atrybut enctype application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
formmethod button, input Określa metodę przesłania danych z formularza GET, POST itd.
formnovalidate button, input Wyłącza sprawdzanie poprawności danych formularza Atrybut logiczny
formtarget button, input Określa kontekst przeglądania, w którym ma zostać pokazana odpowiedź otrzymana po przesłaniu formularza Słowo kluczowe lub miejsce docelowe
headers td, th Określa komórki nagłówka tabeli odnoszące się do tej komórki tabeli Lista identyfikatorów rozdzielanych spacjami
height canvas, embed, iframe, img, input, object, source; video Określa wysokość elementu Nieujemna liczba całkowita
hidden Atrybut globalny Oznacza, czy element jest istotny until-found, hidden, pusty łańcuch
high meter Określa dolną granicę zakresu wysokich wartości Liczba zmiennoprzecinkowa
href a, area, link, base Adres hiperłącza (a, area, link) lub bazowy adres dokumentu (base) Adres URL
hreflang a, link Język zasobu, do którego prowadzi łącze Kod języka zgodny z normą BCP 47
http-equiv meta Dyrektywa pragma content-type, default-style, refresh, x-ua-compatible, content-security-policy
icon command Określa ikonę elementu command Adres URL
id Atrybut globalny Identyfikator elementu Tekst
inert Atrybut globalny Określa, że element jest bierny Atrybut logiczny
inputmode Atrybut globalny Określa typ danych, jakie może wprowadzić użytkownik none, text, tel, email, url, numeric, decimal, search
integrity link, script Metadane integralności wykorzystywane w testach Subresource Integrity [SRI] Tekst
is Atrybut globalny Tworzy niestandardowy wbudowany element Nazwa niestandardowego elementu wbudowanego
ismap img Określa, że obraz jest serwerową mapą odsyłaczy Atrybut logiczny
itemid Atrybut globalny Globalny identyfikator elementu mikrodanych Adres URL
itemprop Atrybut globalny Nazwy własności elementu mikrodanych Lista wartości rozdzielanych spacjami obejmujących bezwzględne adresy URL, zdefiniowane nazwy własnościlub tekst
itemref Atrybut globalny Elementy odniesienia Lista identyfikatorów rozdzielanych spacjami
itemscope Atrybut globalny Wprowadza element mikrodanych Atrybut logiczny
itemtype Atrybut globalny Określa typy elementów elementu mikrodanych Lista bezwzględnych adresów URL rozdzielanych spacjami
kind track Określa typ ścieżki tekstowej subtitles, captions, descriptions, chapters, metadata
label optgroup, option, track Etykieta widoczna dla użytkownika Tekst
lang Atrybut globalny Język elementu Kod języka zgodny z normą BCP 47 lub pusty łańcuch
list input Określa listę opcji dla funkcji automatycznego uzupełniania Identyfikator
loop audio, video Określa, że zasób multimedialny ma być odtwarzany w pętli Atrybut logiczny
low meter Określa górną granicę dolnego zakresu wartości Liczba zmiennoprzecinkowa
max input Określa wartość maksymalną Różne wartości
max meter, progress Określa górną granicę zakresu Liczba zmiennoprzecinkowa
maxlength input, textarea Określa maksymalną długość wpisywanego tekstu Nieujemna liczba całkowita
media link, meta, source, style Określa media, dla których jest przeznaczony dany zasób Lista zapytań medialnych
mediagroup audio, video Grupowanie elementów multimedialnych Tekst
method form Określa metodę przesłania danych z formularza GET, POST, itd.
min input Wartość minimalna (input) lub dolna granica zakresu (meter) Liczba zmiennoprzecinkowa
minlength input, textarea Minimalna długość wpisywanego tekstu Nieujemna liczba całkowita
multiple input, select Oznacza, że można wprowadzić kilka wartości Atrybut logiczny
muted audio, video Oznacza, że domyślnie zasób multimedialny ma być wyciszony Atrybut logiczny
name button, fieldset, input, output, select, textarea, elementy niestandardowe powiązane z formularzami, map, meta, slot, form Nazwa elementu używana m.in. przez skrypt przetwarzającym dane z formularza do identyfikacji elementów oraz w API form.elements Tekst
nonce Atrybut globalny Kryptograficzna liczba jednorazowego użytku używana w testach Content Security Policy[CSP] Tekst
novalidate form Oznacza, że formularz nie powinien być poddawany weryfikacji poprawności po zatwierdzeniu Atrybut logiczny
open details W przypadku znacznika details oznacza, że treść jest widoczna, a w przypadku elementu dialog — że okno dialogowe jest widoczne i aktywne Atrybut logiczny
optimum meter Optymalna wartość w mierniku Liczba zmiennoprzecinkowa
pattern input Wzorzec, według którego mają być sprawdzane dane wprowadzone w polu formualrza Wyrażenie regularne
ping a, area Adresy URL, do których ma zostać wysłanyping, kiedy użytkownik kliknie łącze Lista adresów URL rozdzielanych spacjami
placeholder input, textarea Tekst wyświetlany w kontrolce formularza Tekst
poster video Określa obraz graficzny wyświetlany podczas pobierania wideo Adres URL
preload audio, video Określa zakres buforowania zasobu multimedialnego none, metadata, auto
readonly input, textarea Oznacza, że dany element jest przeznaczony tylko do odczytu Atrybut logiczny
referrerpolicy a, area, iframe, img, link, script Określa dane odniesienia przesyłane w żądaniu no-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, same-origin, strict-origin-when-cross-origin, unsafe-url
rel a, area Określa relację między bieżącym miejscem w dokumencie lub dokumentem, a dokumentem, do którego prowadzi hiperłącze Lista wartości rozdzielanych spacjami
required input, select, textarea Oznacza, że dana kontrolka formularza jest wymagana Atrybut logiczny
rev a, area, link Określa relację między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi Słowo kluczowe
reversed ol Odwraca kolejność uporządkowania listy Atrybut logiczny
rows textarea Liczba wierszy wysokości obszaru tekstowego Liczba całkowita większa od zera
rowspan td, th Liczba wierszy obejmowanych przez komórkę Nieujemna liczba całkowita
sandbox iframe Zasady bezpieczeństwa dotyczące zagnieżdżonej treści Lista poniższych wartości rozdzielanych spacjami:
 • allow-downloads
 • allow-forms
 • allow-modals
 • allow-orientation-lock
 • allow-pointer-lock
 • allow-popups
 • allow-popups-to-escape-sandbox
 • allow-presentation
 • allow-same-origin
 • allow-scripts
 • allow-top-navigation
 • allow-top-navigation-by-user-activation
 • allow-top-navigation-to-custom-protocols
scope th Określa, czy dana komórka nagłówka odnosi się do wiersza, kolumny, grupy wierszy, czy grupy kolumn row, col, rowgroup, colgroup
seamless iframe Sprawia, że dokument osadzony na stronie internetowej za pomocą elementu iframe jest renderowany w sposób nie odróżniający go od reszty strony Atrybut logiczny
selected option Oznacza, że dana opcja jest wybrana domyślnie Atrybut logiczny
shape area Kształt, jaki ma zostać utworzony na mapie odsyłaczy circle, default, poly, rect
size input, select Rozmiar kontrolki Liczba całkowita większa od zera
sizes link Rozmiary ikon (dotyczy link rel=icon) lub rozmiary obrazów dla różnych układów strony (img, source) Lista rozmiarów
slot Atrybut globalny Miejsce dla elementu Tekst
span col, colgroup Liczba kolumn obejmowanych przez element Liczba całkowita większa od zera
spellcheck Atrybut globalny Określa, czy element obsługuje sprawdzanie pisowni i gramatyki true, false
src audio, embed, iframe, img, input, script, source (w video lub audio); track, video Adres zasobu Adres URL
srcdoc iframe Dokument, który ma zostać wyświetlony w elemencie iframe Źródło dokumentu
srclang track Język ścieżki Kod języka zgodny z normą BCP 47
srcset img, source Obrazy, które mają zostać użyte w różnych kontekstach, np. na ekranach o wysokiej rozdzielczości, małych monitorach, wyświetlaczach telefonów komórkowych itd. Lista adresów obrazó rozdzielanych przecinkami
start ol Wartość początkowa listy Liczba całkowita
step input Określa wielkość zmiany wartości kontrolki formularza Liczba zmiennoprzecinkowa większa od zera lub any
style Atrybut globalny Zawiera definicje arkuszy stylów CSS Deklaracje CSS
tabindex Atrybut globalny Określa numer elementu w kolejności aktywowania za pomocą klawisza Tab Liczba całkowita
target a, area Określa sposób otwarcia dokumentu, do którego prowadzi hiperłącze lub miejsce prezentacji otrzymanej odpowiedzi po zatwierdzeniu formularza Słowo kluczowe
title Atrybut globalny Dodatkowe informacje dotyczące elementu (abbr, dfn), rozwinięcie skrótu (abbr), opis wzorca (input z atrybutem pattern), tytuł łącza (link) lub nazwa arkusza stylów (link, style) Tekst
translate Atrybut globalny Określa, czy element ma zostać przetłumaczony w procesie lokalizacji strony yes, no
type a, link, button, embed, object, source, input, ol, script Określa typ elementu lub zasobu, do którego prowadzi łącze Typ MIME, submit, reset, button, słowo kluczowe, 1, a, A, i, I
usemap img Nazwa mapy odsyłaczy Nazwa mapy poprzedzona krzyżykiem
value button, option Określa wartość elementu Tekst
width canvas, embed, iframe, img, input, object, source (w picture); video Szerokość Nieujemna liczba całkowita
wrap textarea Określa czy i w jaki sposób ma być zawijany tekst w obszarze tekstowym soft, hard

Atrybuty zdarzeniowe

Atrybut Elementy Opis
onauxclick Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia auxclick (kliknięcie klawisza myszy innego niż podstawowy – najczęściej lewy)
onafterprint body Procedura obsługi zdarzenia afterprint (po wydrukowaniu strony) obiektu Window
onbeforematch Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia beforematch (przed znalezieniem ukrytego na stronie elementu przez użytkownika)
onbeforeprint body Procedura obsługi zdarzenia beforeprint (przed wydrukowaniem strony) obiektu Window
onbeforeunload body Procedura obsługi zdarzenia beforeunload (przed usunięciem dokumentu) Window object
onblur Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia blur (gdy element traci fokus)
oncancel Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia cancel (gdy użytkownik chce zamknąć obecne okno dialogowe)
oncanplay Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia canplay (kiedy plik jest gotowy do odtwarzania)
oncanplaythrough Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia canplaythrough (gdy plik można odtworzyć do końca bez robienia przerw na buforowanie)
onchange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia change (zmiana wartości elemntu)
onclick Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia click (kliknięcie elementu)
onclose Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia close (zamknięcie okna dialogowego)
oncontextmenu Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia contextmenu (rozwinięcie menu kontekstowego)
oncopy Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia copy (skopiowanie treści elementu przez użytkownika)
oncuechange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia cuechange (zmiana cue elementu track)
oncut Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia cut (wycięcie treści przez użytkownika)
ondblclick Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia dblclick (dwukrotne kliknięcie)
ondrag Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia drag (przeciąganie elementu)
ondragend Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia dragend (zakończenie przeciągania elementu)
ondragenter Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia dragenter (element został przeciągnięty do miejsca upuszczenia)
ondragleave Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia dragleave (element opuszcza miejsce upuszczenia)
ondragover Wszystkie elementy HTML dragover event handler
ondragstart Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia dragstart (rozpoczęcie przeciągania elementu)
ondrop Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia drop (upuszczanie przeciąganego elementu)
ondurationchange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia durationchange (zmiana czasu trwania materiału multimedialnego)
onemptied Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia emptied (nagły brak dostępności pliku)
onended Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia ended (osiągnięto koniec materiału multimedialnego)
onerror Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia error (pojawienie się błędu podczas ładowania pliku)
onfocus Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia focus (element otrzymuje fokus)
onformdata Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia formdata (po utworzeniu listy reprezentującej dane formularza po jego zatwierdzeniu)
onhashchange body Procedura obsługi zdarzenia hashchange (zmiana kotwicy adresu URL – części za znakiem #) obiektu Window
oninput Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia input (wprowadzenie danych przez użytkownika)
oninvalid Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia invalid (element jest w stanie nieprawidłowym)
onkeydown Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia keydown (klawisz jest naciśnięty)
onkeypress Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia keypress (użytkownik nacisnął klawisz)
onkeyup Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia keyup (użytkownik puścił klawisz)
onlanguagechange body Procedura obsługi zdarzenia languagechange (zmiana preferowanego języka użytkownika) obiektu Window
onload Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia load (zakończono ładowanie strony)
onloadeddata Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia loadeddata (załadowano dane multimedialne)
onloadedmetadata Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia loadedmetadata (załadowano metadane)
onloadstart Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia loadstart (przed rozpoczęciem ładowania pliku)
onmessage body Procedura obsługi zdarzenia message (nadejście wiadomości) obiektu Window
onmessageerror body Procedura obsługi zdarzenia messageerror (nadejście wiadomości, której nie da się poddać serializacji) obiektu Window
onmousedown Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mousedown (naciśnięcie przycisku myszy)
onmouseenter Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mouseenter (umieszczenie kursora nad elementem)
onmouseleave Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mouseleave (zdjęcie kursora z elementu)
onmousemove Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mousemove (poruszanie kursorem myszy nad elementem)
onmouseout Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mouseout (zdjęcie kursora myszy znad elementu)
onmouseover Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mouseover (kursor myszy porusza się nad elementem)
onmouseup Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia mouseup (zwolnienie przycisku myszy nad elementem)
onoffline body Procedura obsługi zdarzenia offline (przeglądarka przechodzi na tryb pracy offline) obiektu Window
ononline body Procedura obsługi zdarzenia online (przeglądarka przechodzi na tryb pracy online) obiektu Window
onpagehide body Procedura obsługi zdarzenia pagehide (użytkownik przechodzi na inną stronę) obiektu Window
onpageshow body Procedura obsługi zdarzenia pageshow (użytkownik wchodzi na stronę) obiektu Window
onpaste Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia paste (użytkownik wkleja treść w elemencie)
onpause Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia pause (wstrzymanie odtwarzania materiału multimedialnego)
onplay Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia play (plik multimedialny jest gotowy do odtwarzania)
onplaying Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia playing (trwa odtwarzanie pliku multimedialnego)
onpopstate body Procedura obsługi zdarzenia popstate (zmiana historii okna) obiektu Window
onprogress Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia progress (trwa pobieranie danych multimedialnych)
onratechange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia ratechange (zmiana szybkości odtwarzania)
onreset Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia reset (kliknięcie przycisku resetowania formularza)
onresize Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia resize (zmiana rozmiaru okna)
onrejectionhandled body Procedura obsługi zdarzenia rejectionhandled obiektu Window
onscroll Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia scroll (użyto paska przewijania elementu)
onscrollend Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia scrollend (użytkownik przestał używać paska przewijania elementu)
onsecuritypolicyviolation Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia securitypolicyviolation (złamanie zasad bezpieczeństwa)
onseeked Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia seeked
onseeking Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia seeking
onselect Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia select (zaznaczenie tekstu w elemencie)
onslotchange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia slotchange (zmiana węzłów w elemencie slot)
onstalled Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia stalled (brak możliwości pobrania danych multimedialnych)
onstorage body Procedura obsługi zdarzenia storage (zmiana w obszarze Web Storage) obiektu Window
onsubmit Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia submit (zatwierdzenie formularza)
onsuspend Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia suspend (zatrzymanie pobierania danych multimedialnych)
ontimeupdate Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia timeupdate (zmiana pozycji odtwarzania)
ontoggle Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia toggle (otwarcie lub zamknięcie elementu details)
onunhandledrejection body Procedura obsługi zdarzenia unhandledrejection obiektu Window
onunload body Procedura obsługi zdarzenia unload (usunięcie strony lub zamknięcie okna przeglądarki) obiektu Window
onvolumechange Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia volumechange (zmiana poziomu głośności)
onwaiting Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia waiting (wstrzymano odtwarzanie pliku multimedialnego)
onwheel Wszystkie elementy HTML Procedura obsługi zdarzenia wheel (zakręcenie kółkiem myszy)