Lista własności CSS

> Dodaj do ulubionych
WłasnośćOpis
backgroundWłasność zbiorcza umożliwiająca zdefiniowanie wszystkich powyższych własności na raz
background-attachmentOkreśla zachowanie tła podczas przewijania strony
background-clipOkreśla obszar zajmowany przez tło
background-colorOkreśla kolor tła
background-imageOkreśla obraz lub obrazy tła
background-originOkreśla miejsce, od którego zaczyna się tło
background-positionOkreśla początkowe położenie obrazu w tle
background-repeatOkreśla, czy obraz w tle ma być powielany oraz ewentualnie w jaki sposób
background-sizeOkreśla rozmiar obrazu w tle
background-blend-modeOkreśla sposób mieszania się obrazu lub obrazów w tle elementu ze sobą nawzajem i z kolorem tła tego elementu
borderWłasność zbiorcza definiująca szerokość, styl i kolor obramowania z wszystkich stron elementu
border-blockLogiczna własność zbiorcza definiująca szerokość, styl i kolor obramowania z wszystkich stron elementu
border-block-colorWłasność zbiorcza definiująca kolor obramowania z obu stron elementu w orientacji blokowej
border-block-endWłasność zbiorcza definiująca szerokość, styl i kolor końcowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-end-colorDefiniuje kolor końcowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-end-styleDefiniuje styl końcowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-end-widthDefiniuje szerokość końcowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-startWłasność zbiorcza definiująca szerokość, styl i kolor początkowej krawędzi obramowania w orientacji blokowej
border-block-start-colorDefiniuje kolor początkowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-start-styleDefiniuje styl początkowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-start-widthDefiniuje szerokość początkowej krawędzi obramowania elementu w orientacji blokowej
border-block-styleWłasność zbiorcza definiująca styl obu krawędzi obramowania w orientacji blokowej
border-block-widthWłasność zbiorcza definiująca szerokość obu krawędzi obramowania w orientacji blokowej
border-bottomWłasność zbiorcza definiująca szerokość, styl i kolor dolnej krawędzi obramowania
border-bottom-colorDefiniuje kolor dolnej krawędzi obramowania
border-bottom-left-radiusDefiniuje zaokrąglenie lewego dolnego rogu elementu
border-bottom-right-radiusDefiniuje zaokrąglenie prawego dolnego rogu elementu
border-bottom-styleDefiniuje styl dolnej krawędzi obramowania
border-bottom-widthDefiniuje szerokość dolnej krawędzi obramowania
border-collapseOkreśla, czy krawędzie komórek tabeli mają być scalane
border-colorWłasność zbiorcza określająca kolor wszystkich czterech krawędzi obramowania
border-end-end-radiusDefiniuje zaokrąglenie drugiego rogu końcowej krawędzi obramowania
border-end-start-radiusDefiniuje zaokrąglenie pierwszego rogu końcowej krawędzi obramowania
border-imageWłasność zbiorcza definiująca wszystkie właściwości obrazu w tle obramowania
border-image-outsetOkreśla pozycję obrazu w tle obramowania w stosunku do pola tego obramowania
border-image-repeatOkreśla, czy obraz w tle obramowania ma być powielany czy traktowany w inny sposób
border-image-sliceDzieli obraz w tle obramowania na obszary
border-image-sourceOkreśla ścieżkę do obrazu w tle obramowania
border-image-widthOkreśla szerokość obrazu w tle obramowania
border-inlineWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor obu krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-colorWłasność zbiorcza określająca kolor obu krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-endWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-end-colorOkreśla kolor końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-end-styleOkreśla styl końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-end-widthOkreśla szerokość końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-startWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-start-colorOkreśla kolor początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-start-styleOkreśla styl początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-start-widthOkreśla szerokość początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-styleWłasność zbiorcza określająca styl obu krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-inline-widthWłasność zbiorcza określająca szerokość obu krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej
border-leftWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor lewej krawędzi obramowania
border-left-colorOkreśla kolor lewej krawędzi obramowania
border-left-styleOkreśla styl lewej krawędzi obramowania
border-left-widthOkreśla szerokość lewej krawędzi obramowania
border-radiusWłasność zbiorcza określająca zaokrąglenie wszystkich rogów elementu
border-rightWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor prawej krawędzi obramowania
border-right-colorOkreśla kolor prawej krawędzi obramowania
border-right-styleOkreśla styl prawej krawędzi obramowania
border-right-widthOkreśla szerokość prawej krawędzi obramowania
border-spacingOkreśla odstęp między krawędziami obramowania komórek tabeli
border-start-end-radiusOkreśla zaokrąglenie drugiego rogu początkowej krawędzi obramowania
border-start-start-radiusOkreśla zaokrąglenie pierwszego rogu początkowej krawędzi obramowania
border-styleWłasność zbiorcza określająca styl wszystkich krawędzi obramowania
border-topWłasność zbiorcza określająca szerokość, styl i kolor górnej krawędzi obramowania
border-top-colorOkreśla kolor górnej krawędzi obramowania
border-top-left-radiusOkreśla zaokrąglenie lewego górnego rogu elementu
border-top-right-radiusOkreśla zaokrąglenie prawego górnego rogu elementu
border-top-styleOkreśla styl górnej krawędzi obramowania
border-top-widthOkreśla szerokość górnej krawędzi obramowania
border-widthWłasność zbiorcza określająca szerokość wszystkich krawędzi obramowania
box-shadowDodaje efekt cienia wokół elementu
box-sizingPozwala wybrać rodzaj modelu polowego
colorOkreśla kolor tekstu
displayOkreśla sposób zachowywania się elementu względem innych elementów w układzie strony oraz decyduje o sposobie rozmieszczenia jego elementów potomnych
fontWłasność zbiorcza definiująca kilka własności pisma
font-familyOkreśla rodzinę fontów
font-feature-settingsDefiniuje zaawansowane ustawienia fontów OpenType
font-kerningWłącza lub wyłącza kerning
font-language-overrideZmienia system językowy fontu
font-optical-sizingOptymalizuje sposób renderowania tekstu
font-paletteWybiera paletę fontu
font-sizeOkreśla rozmiar pisma
font-size-adjustOkreśla rozmiar małych liter w odniesieniu do rozmiaru wielkich liter
font-stretch/font-widthWybiera odmianę szerokości pisma
font-styleUmożliwia zmianę stylu pisma na kursywę lub pismo pochyłe
font-synthesisWłasność zbiorcza określająca, czy przeglądarka może sztucznie tworzyć różne odmiany kroju pisma, na przykład pogrubioną lub pochyloną, jeśli brakuje ich w rodzinie fontów
font-synthesis-positionWłącza lub wyłącza możliwość syntetyzowania przez przeglądarkę odmian indeksu górnego i dolnego kroju pisma
font-synthesis-small-capsWłącza lub wyłącza możliwość syntetyzowania przez przeglądarkę odmiany kapitalikowej górnego i dolnego kroju pisma
font-synthesis-styleWłącza lub wyłącza możliwość syntetyzowania przez przeglądarkę odmiany pochyłej kroju pisma
font-synthesis-weightWłącza lub wyłącza możliwość syntetyzowania przez przeglądarkę odmiany pogrubionej kroju pisma
font-variantWłasność zbiorcza pozwalająca wybrać wszystkie warianty fontu
font-variant-alternatesKontroluje użycie alternatywnych glifów, które mogą być dostępne pod nazwą zdefiniowaną w regule @font-feature-values
font-variant-capsKontroluje użycie alternatywnych glifów reprezentujących kapitaliki
font-variant-east-asianKontroluje użycie alternatywnych glifów reprezentujących znaki alfabetów wschodnioazjatyckich
font-variant-emojiOkreśla domyślny sposób prezentacji emoji
font-variant-ligaturesOkreśla, które ligatury mają być używane
font-variant-numericKontroluje użycie alternatywnych glifów liczb, ułamków i oznaczeń liczb porządkowych
font-variant-positionKontroluje użycie alternatywnych glifów przeznaczonych do użycia w indeksie górnym lub dolnym
font-variation-settingsUstawia właściwości fontu za pomocą czteroliterowych nazw osi
font-weightOkreśla grubość pisma
heightOkreśla wysokość elementu
image-renderingOkreśla, w jaki sposób przeglądarka ma wyrenderować obrazy, które zostały powiększone lub pomniejszone
marginWłasność zbiorcza umożliwiająca ustawienie marginesu fizycznego z dowolnej liczby stron
margin-blockWłasność zbiorcza ustawiająca logiczny margines blokowy początkowy i końcowy
margin-block-endUstawia logiczny margines blokowy końcowy
margin-block-startUstawia logiczny margines blokowy początkowy
margin-bottomUstawia fizyczny margines dolny
margin-inlineWłasność zbiorcza ustawiająca logiczny margines śródliniowy początkowy i końcowy
margin-inline-endUstawia logiczny margines śródliniowy końcowy
margin-inline-startUstawia logiczny margines śródliniowy początkowy
margin-leftUstawia fizyczny margines lewy
margin-rightUstawia fizyczny margines prawy
margin-topUstawia fizyczny margines górny
max-heightOkreśla wysokość maksymalną elementu
max-widthOkreśla szerokość maksymalną elementu
min-widthOkreśla szerokość minimalną elementu
min-heightOkreśla wysokość minimalną elementy
object-fitOkreśla sposób dostosowywania obiektu reprezentowanego przez element zastępowany do pola tworzonego przez ten element
object-positionOkreśla położenie treści elementu zastępowanego w obszarze pola, które tworzy on na stronie
opacityOkreśla poziom przezroczystości elementu
outlineWłasność Własność zbiorcza ustawiająca wszystkie właściwości obrysu z wyjątkiem właściwości reprezentowanej przez własność outline-offset
outline-colorUstawia kolor obrysu
outline-offsetUstawia położenie obrysu względem krawędzi obszaru obramowania
outline-styleUstawia styl obrysu
outline-widthUstawia szerokość obrysu
overflowWłasność zbiorcza CSS, która kontroluje zachowanie elementu w przypadku przepełnienia w poziomie i pionie
overflow-blockWłasność logiczna, która kontroluje przepełnienie w orientacji blokowej
overflow-clip-marginOkreśla miejsce obcięcia nadmiarowej treści
overflow-inlineWłasność logiczna, która kontroluje przepełnienie w orientacji śródliniowej
overflow-xKontroluje zachowanie elementu w przypadku przepełnienia poziomego
overflow-yKontroluje zachowanie elementu w przypadku przepełnienia pionowego
paddingWłasność zbiorcza umożliwiająca ustawienie dopełnienia fizycznego z dowolnej liczby stron
padding-blockWłasność zbiorcza ustawiająca logiczne dopełnienie blokowe początkowe i końcowe
padding-block-endUstawia logiczne dopełnienie blokowe końcowe
padding-block-startUstawia logiczne dopełnienie blokowe początkowe
padding-bottomUstawia fizyczne dopełnienie dolne
padding-inlineWłasność zbiorcza ustawiająca logiczne dopełnienie śródliniowe początkowe i końcowe
padding-inline-endUstawia logiczne dopełnienie śródliniowe końcowe
padding-inline-startUstawia logiczne dopełnienie śródliniowe początkowe
padding-leftUstawia fizyczne dopełnienie lewe
padding-rightUstawia fizyczne dopełnienie prawe
padding-topUstawia fizyczne dopełnienie górne
resizeOkreśla, czy można zmieniać wymiary elementu
widthOkreśla szerokość elementu