Element area

> Dodaj do ulubionych

Element area reprezentuje klikalny obszar na mapie odsyłaczy utworzonej za pomocą elementu map.

Przykład użycia

Przykład mapy odsyłaczy zawierającej element area.

<img src="animals.png" width="600" height="255" alt="Ilustracja zwierząt" usemap="#animals" />

<map name="animals">
  <area shape="poly" coords="14,13,134,185,36,166,185,44" href="malpa.html" alt="Małpa">
  <area shape="circle" coords="224,152,73" href="koza.html" alt="Koza">
  <area shape="rect" coords="325,32,524,194" href="dzik.html" alt="Dzik">
</map>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędneelementy treści syntagmatycznej
Elementy potomneBrak — jest to element pusty
ZnacznikiZnacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony
NormyHTML5 — podrozdział 4.8.13, HTML 4.01 — podrozdział 13.6.1
Interfejs DOMHTMLAreaElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element area w HTML5 ma nowe atrybuty: media, download, ping, hreflang, type oraz rel


Atrybut nohref obecny dla tego elementu w HTML 4.01 nie jest już w HTML5 obsługiwany

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu area jest alt, gdy element ten ma zdefiniowany także atrybut href.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
altOkreśla tekst alternatywny dla obszary mapy odnośników
coordsOkreśla współrzędne wierzchołków obszaru
shapeOkreśla kształt obszaru
hrefOkreśla miejsce docelowe łącza reprezentowanego przez obszar
targetOkreśla sposób otwarcia łącza, np. w nowym lub tym samym oknie
downloadOznacza, że wskazywany przez łącze zasób ma zostać pobrany na dysk użytkownika, a nie otwarty w przeglądarce
pingSłuży do określania stron, które mają zostać powiadomione, gdy użytkownik kliknie łącze
relOkreśla relację między dokumentem zawierającym łącze, a dokumentem, do którego to łącze prowadzi
mediaOkreśla rodzaj mediów, dla których przeznaczony jest zasób
hreflangOkreśla język zasobu
typeOkreśla typ MIME zasobu

Uwagi

Element area powinien znajdować się wewnątrz elementu map.

Zobacz również