Element menu

> Dodaj do ulubionych

Element HTML menu to nieuporządkowana lista elementów reprezentująca pasek narzędzi na stronie internetowej.

Elementy tego paska, odpowiadające poszczególnym poleceniom, są reprezentowane przez element li.

Element HTML jest czymś w rodzaju specjalnej wersji elementu ul przeznaczonej do reprezentowania nieuporządkowanych list poleceń.

Przykład użycia elementu HTML menu

<menu>
<li><button onclick="copy()"><img src="copy.svg" alt="Copy"></button></li>
<li><button onclick="cut()"><img src="cut.svg" alt="Cut"></button></li>
<li><button onclick="paste()"><img src="paste.svg" alt="Paste"></button></li>
</menu>

Źródło przykładu: WHATWG

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna (jeśli jest przynajmniej jeden potomny element li)
Elementy nadrzędne Elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne li, script, template
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.4.7 The menu element
Interfejs DOM HTMLMenuElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML menu nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element menu obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Zobacz również