Element time

> Dodaj do ulubionych

Element time reprezentuje godzinę (w trybie 24-godzinnym) lub datę wg kalendarza gregoriańskiego. Opcjonalnie dla godziny można określić przesunięcie związane ze strefą czasową. Elementu tego można używać do oznaczania dat i godzin w sposób czytelny dla komputera, co może ułatwić właściwe rozpoznanie tej treści przeglądarkom i wyszukiwarkom.

Przykład użycia

Element time zawierający godzinę:

<time>14:54</time>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędneelementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy treści syntagmatycznej

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.6.10
Interfejs DOMHTMLTimeElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element time został dodany w języku HTML 5

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element time nie ma atrybuów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
datetimeOkreśla zawartość elementu w formacie zrozumiałym dla komputera. Jeśli atrybut ten nie jest zdefiniowany, za treść tę przyjmowana jest zawartość tekstowa elementu time. Wartość tego atrybutu musi mieć format YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD:
  • YYYY: rok (np. 2012)
  • MM: numer miesiąca (np. 09)
  • DD: dzień miesiąca (np. 23)
  • T: obowiązkowy separator
  • hh: godzina
  • mm: minuty
  • ss: sekundy
  • TZD: określnik strefy czasowej (Z oznacza Zulu czyli GMT)

Uwagi

Wiele przykładów użycia elementu time znajduje się w specyfikacji HTML5