Element form

> Dodaj do ulubionych

Element HTML form to główny element formularza HTML. Zawiera interaktywne elementy strony (kontrolki), za pomocą których użytkownik może np. przesłać dane do serwera.

Przykłady użycia

Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek.

<form action="procesor_formularza.php" method="get">
  <label>Google: <input type="search" name="q"></label>
  <label>Imię: <input type="text" name="imie"></label>
  <label>Opcja: <input type="radio" name="opcja"></label>
  <input type="submit" value="Szukaj...">
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna i wyczuwalna
Elementy nadrzędneKażdy element przyjmujący treść ogólną
Elementy potomne

Treść ogólna z wyłączeniem elementu form

ZnacznikiMusi mieć znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML5podrozdział 4.10.3; HTML 4.01podrozdział 17.3
Interfejs DOMHTMLFormElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano atrybuty novalidate i autocomplete, a usunięto atrybut isindex,

W HTML 5 atrybut action nie może mieć jako wartości pustego łańcucha, tzn. niedozwolony jest zapis action="".

W HTML 5 atrybut enctype obsługuje wartość text/plain.

W HTML5 zastosowanie do formularzy mają pseudoklasy :valid i :invalid CSS.

W HTML po zatwierdzeniu formularza znaki nowego wiersza są normalizowane do CRLF.

W HTML 5 zarzucono obsługę metod PUT i DELETE HTTP do wysyłania formularzy.

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element form nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
accept-charsetOkreśla kodowanie znaków w danych przesyłanych na serwer za pomocą formularza
actionOkreśla adres URL programu przetwarzającego dane przesłane w formularzu
autocomplete

Pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uzupełnianie formularzy

enctypeOkreśla kodowanie danych przesyłanych za pomocą formularza na serwer
methodOkreśla metodę przesyłania danych z formularza na serwer (GET lub POST)
nameOkreśla nazwę formularza używaną do identyfikacji go w kolekcji formularzy. Wartością tego atrybutu nie może być pusty łańcuch i nie może ona się powtarzać w obrębie kolekcji formularzy
novalidateAtrybut logiczny, którego zdefiniowanie wyłącza sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych do formularza
targetOkreśla miejsce wyświetlenia odpowiedzi po zatwierdzeniu formularza przez użytkownika