Element form

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML form to główny element formularza HTML. Zawiera interaktywne elementy strony (kontrolki), za pomocą których użytkownik może np. przesłać dane do serwera.

Przykłady użycia

Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek.

<form action="procesor_formularza.php" method="get">
  <label>Google: <input type="search" name="q"></label>
  <label>Imię: <input type="text" name="imie"></label>
  <label>Opcja: <input type="radio" name="opcja"></label>
  <input type="submit" value="Szukaj...">
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna i wyczuwalna
Elementy nadrzędne Każdy element przyjmujący treść ogólną
Elementy potomne

Treść ogólna z wyłączeniem elementu form

Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML5podrozdział 4.10.3; HTML 4.01podrozdział 17.3
Interfejs DOM HTMLFormElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano atrybuty novalidate i autocomplete, a usunięto atrybut isindex,

W HTML 5 atrybut action nie może mieć jako wartości pustego łańcucha, tzn. niedozwolony jest zapis action="".

W HTML 5 atrybut enctype obsługuje wartość text/plain.

W HTML5 zastosowanie do formularzy mają pseudoklasy :valid i :invalid CSS.

W HTML po zatwierdzeniu formularza znaki nowego wiersza są normalizowane do CRLF.

W HTML 5 zarzucono obsługę metod PUT i DELETE HTTP do wysyłania formularzy.

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element form nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
accept-charset Określa kodowanie znaków w danych przesyłanych na serwer za pomocą formularza
action Określa adres URL programu przetwarzającego dane przesłane w formularzu
autocomplete

Pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uzupełnianie formularzy

enctype Określa kodowanie danych przesyłanych za pomocą formularza na serwer
method Określa metodę przesyłania danych z formularza na serwer (GET lub POST)
name Określa nazwę formularza używaną do identyfikacji go w kolekcji formularzy. Wartością tego atrybutu nie może być pusty łańcuch i nie może ona się powtarzać w obrębie kolekcji formularzy
novalidate Atrybut logiczny, którego zdefiniowanie wyłącza sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych do formularza
target Określa miejsce wyświetlenia odpowiedzi po zatwierdzeniu formularza przez użytkownika