unary negation: negacja jednoargumentowa

> Dodaj do ulubionych
Używany w wielu językach programowania przedrostkowy operator negujący (zamieniający na odwrotność) swój argument. Np. wyrażenie x = -y; oznacza, że zmiennej x zostanie przypisana zanegowana wartość zmiennej y. Gdyby zmienna y miała wartość 1, zmiennej x zostałaby przypisana wartość -1.

Dodaj komentarz

sześć + siedemnaście =