Element time

Element time reprezentuje godzinę (w trybie 24-godzinnym) lub datę wg kalendarza gregoriańskiego. Opcjonalnie dla godziny można określić przesunięcie związane ze strefą czasową. Elementu tego można używać do oznaczania dat i godzin w sposób czytelny dla … Więcej

Element form

Element HTML form to główny element formularza HTML. Zawiera interaktywne elementy strony (kontrolki), za pomocą których użytkownik może np. przesłać dane do serwera. Przykłady użycia Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek. <form action="procesor_formularza.php" method="get"> <label>Google: <input … Więcej

Element area

Element area reprezentuje klikalny obszar na mapie odsyłaczy utworzonej za pomocą elementu map. Przykład użycia Przykład mapy odsyłaczy zawierającej element area. <img src="animals.png" width="600" height="255" alt="Ilustracja zwierząt" usemap="#animals" /> <map name="animals"> <area shape="poly" coords="14,13,134,185,36,166,185,44" href="malpa.html" … Więcej

Element base

Element base określa podstawę wszystkich adresów URL na stronie internetowej. Przykład użycia Przykład użycia elementu base: <head> <base href="https://shebang.pl/"> … </head> <body> <a href="/html/">Artykuły o HTML</a> </body> Kontekst użycia Modele treści HTML5 metadane Elementy nadrzędne … Więcej

Element head

Element head zawiera metadane dokumentu HTML. Musi być pierwszym dzieckiem elementu html oraz musi zawierać jeden element title. Przykłady użycia Przykładowy nagłówek dokumentu HTML — element head <head> <title>Shebang.pl – kursy, poradniki, tutoriale, artykuły</title> <meta … Więcej

Element html

Element html jest głównym elementem dokumentu HTML, tzn. wszystkie pozostałe elementy dokumentu muszą być w nim zawarte. Przykład użycia Przykład użycia elementu html, którego język został określony jako polski: <html lang="pl"> Kontekst użycia Modele treści … Więcej

Element meta

Element meta służy do definiowania metadanych dokumentu, tzn. informacji opisujących ten dokument. Informacje te określa się w postaci par nazwa-wartość. Przykłady użycia <meta name="description" content="Strona zawierająca opis elementu meta języka HTML"> <meta name="author" content="Łukasz Piwko"> … Więcej

Element script

Element script służy do wstawiania do dokumentów HTML skryptów napisanych w językach programowania działających po stronie klienta. Skrypt może znajdować się zarówno bezpośrednio w treści tego elementu lub być dołączany z zewnętrznego pliku za pomocą … Więcej

Element title

Element title służy do definiowania tytułu dokumentu HTML. Jest on obowiązkowym elementem każdego dokumentu. Jego zawartość jest wyświetlana przez przeglądarki internetowe na pasku tytułu i w menu ulubionych oraz przez wyszukiwarki internetowe w wynikach wyszukiwania. … Więcej

Element link

Element HTML link służy do łączenia dokumentu z innymi dokumentami lub zasobami. Najczęściej elementu link używa się do dołączania do dokumentów arkuszy stylów. Zasób, z którym dokument jest połączony za pomocą elementu link określa się … Więcej