Element colgroup

Element HTML colgroup reprezentuje jedną lub więcej kolumn tabeli HTML, którym można dzięki temu nadać spójne formatowanie. Aby odnieść się do poszczególnych kolumn tabeli z osobna, można zdefiniować elementy potomne col w elemencie colgroup lub … Więcej

Element tbody

Element HTML reprezentuje grupę wierszy tabeli HTML reprezentujących jej treść główną. W połączeniu z elementami thead i tfoot zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu … Więcej

Element tfoot

Element HTML tfoot reprezentuje stopkę tabeli HTML. W połączeniu z elementami thead i tbody zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu itd. Uwaga Element table … Więcej

Element thead

Element HTML thead reprezentuje nagłówek tabeli HTML. W połączeniu z elementami tfoot i tbody zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu itd. Uwaga Element table … Więcej

Atrybut abbr

Atrybut HTML abbr reprezentuje opis, streszczenie, rozwinięcie lub przeformułowanie innymi słowami zawartości komórki nagłówka tabeli HTML. Nie wywołuje one wizualnego efektu na stronie internetowej w zwykłych przeglądarkach, ale jest wykorzystywany na przykład przez technologie pomocnicze, … Więcej

Atrybut headers

Atrybut HTML headers wskazuje, które komórki nagłówkowe tabeli HTML odnoszą się do danej komórki tej tabeli. Do jednej komórki danych może odnosić się więcej niż jedna komórka nagłówka Jego wartością jest lista identyfikatorów komórek nagłówkowych … Więcej

Atrybut rowspan

Atrybut HTML rowspan określa liczbę wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli HTML. Jego domyślna wartość to 1. Wartość 0 oznacza, że komórka obejmuje wszystkie pozostałe wiersze w sekcji tabeli, w której się znajduje (thead, tbody, tfoot). … Więcej

Atrybut scope

Atrybut HTML scope określa komórki tabeli, do których odnosi się komórka nagłówka (reprezentowana przez element th). Może mieć następujące wartości: row, col, rowgroup i colgroup. Przykład użycia atrybutu HTML scope <table> <tr> <th scope="col">Owoc</th> <th … Więcej

Atrybut span

Atrybut HTML span określa liczbę kolejnych kolumn tabeli HTML obejmowanych przez element col lub colgroup. Jego wartością powinna być liczba całkowita większa od zera. Jeśli atrybut ten jest niezdefiniowany, to domyślnie przyjmowana jest wartość 1. … Więcej

Element figure

Element HTML figure reprezentuje listingi kodu źródłowego, obrazy, schematy, diagramy, rysunki, ilustracje, zdjęcia itp. samodzielne elementy, do których odnosi się treść strony internetowej. Obiekt reprezentowany przez element figure jest samodzielny w tym sensie, że jego … Więcej