Element input

Element HTML input reprezentuje na stronie internetowej pola danych różnego typu, które najczęściej mają postać kontrolek i służą do wprowadzania oraz edytowania informacji przez użytkownika. Przykłady użycia elementu HTML input Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek. … Więcej

Element textarea

Element HTML textarea definiuje na stronie internetowej obszar tekstowy o nieograniczonej długości i liczbie wierszy. Przykład użycia elementu HTML textarea Obszar tekstowy o wysokości pięciu wierszy i szerokości 30 znaków. <textarea rows="5" cols="30"> shebang.pl to … Więcej

Element button

Element HTML button służy do tworzenia przycisków na stronach internetowych. Od przycisków tworzonych przy użyciu elementu input odróżnia go to, że można w nim umieszczać treść, np. tekst i grafikę. Przykład użycia elementu HTML button … Więcej

Element select

Element HTML select reprezentuje menu z opcjami. Opcje tego menu są reprezentowane przez elementy option, które z kolei można grupować przy użyciu elementów optgroup. Przykład użycia elementu HTML select Menu z kilkoma opcjami. <select> <option … Więcej

Element option

Element HTML option reprezentuje opcję w menu opcji (select) lub jedną z sugerowanych wartości w elemencie datalist. Przykład użycia elementu HTML option Menu z kilkoma opcjami w postaci elementów option. <select> <option value="perl">Perl</option> <option value="visualbasic">Visual … Więcej

Element optgroup

Element HTML optgroup służy do tworzenia grup opcji (w postaci elementów option) w menu opcji (w postaci elementów select). Etykieta tego elementu jest wyświetlana jako nazwa grupy opcji w menu utworzonym przez element select. Przykład … Więcej

Element fieldset

Element HTML fieldset służy do grupowania kontrolek formularzy pod wspólną nazwą. Nazwę tę określa pierwszy element legend będący dzieckiem elementu fieldset. Przykład użycia elementu HTML fieldset Formularz zawierający grupę kontrolek o nazwie logowanie <form action="skrypt.php" … Więcej

Element legend

Element HTML legend reprezentuje podpis elementu fieldset. Przykład użycia elementu HTML legend Formularz zawierający grupę kontrolek o nazwie logowanie i element legend <form action="skrypt.php" method="get"> <fieldset> <legend>Dane do logowania:</legend> Login: <input type="text" name="login" /> Hasło: … Więcej

Element datalist

Element HTML datalist reprezentuje zestaw opcji (elementów option) dla innych kontrolek formularza. Treść znajdująca się poza elementami option w tym elemencie stanowi treść awaryjną używaną przez stare przeglądarki. Element datalist sam nie jest prezentowany na … Więcej

Element label

Element HTML label reprezentuje podpis elementu w interfejsie użytkownika na stronie internetowej. Podpis ten można powiązać z kontrolką formularza za pomocą atrybutu for albo umieszczając tę kontrolkę wewnątrz elementu label. Przykłady użycia elementu HTML label … Więcej