Atrybut open

Atrybut HTML open elementu details powoduje wyświetlenie jego zawartości. Jest to tzw. atrybut logiczny, więc wystarczy tylko go zdefiniować, bez nadawania mu jakiejkolwiek wartości. Brak tego atrybutu powoduje, że domyślnie zawartość elementu details jest ukryta. … Więcej

Atrybut abbr

Atrybut HTML abbr reprezentuje opis, streszczenie, rozwinięcie lub przeformułowanie innymi słowami zawartości komórki nagłówka tabeli HTML. Nie wywołuje one wizualnego efektu na stronie internetowej w zwykłych przeglądarkach, ale jest wykorzystywany na przykład przez technologie pomocnicze, … Więcej

Atrybut headers

Atrybut HTML headers wskazuje, które komórki nagłówkowe tabeli HTML odnoszą się do danej komórki tej tabeli. Do jednej komórki danych może odnosić się więcej niż jedna komórka nagłówka Jego wartością jest lista identyfikatorów komórek nagłówkowych … Więcej

Atrybut rowspan

Atrybut HTML rowspan określa liczbę wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli HTML. Jego domyślna wartość to 1. Wartość 0 oznacza, że komórka obejmuje wszystkie pozostałe wiersze w sekcji tabeli, w której się znajduje (thead, tbody, tfoot). … Więcej

Atrybut scope

Atrybut HTML scope określa komórki tabeli, do których odnosi się komórka nagłówka (reprezentowana przez element th). Może mieć następujące wartości: row, col, rowgroup i colgroup. Przykład użycia atrybutu HTML scope <table> <tr> <th scope="col">Owoc</th> <th … Więcej

Atrybut span

Atrybut HTML span określa liczbę kolejnych kolumn tabeli HTML obejmowanych przez element col lub colgroup. Jego wartością powinna być liczba całkowita większa od zera. Jeśli atrybut ten jest niezdefiniowany, to domyślnie przyjmowana jest wartość 1. … Więcej

Atrybut datetime

Atrybut HTML datetime ma podwójne zastosowanie. W elementach ins i del określa datę i ewentualnie godzinę odpowiednio wstawienia lub usunięcia fragmentu strony internetowej. W elemencie time reprezentuje datę i ewentualnie godzinę w formacie czytelnym dla … Więcej

Atrybut data (dane)

Atrybut HTML data-* służy do przechowywania na stronie internetowej dowolnych informacji, które nie są przeznaczone do oglądania przez użytkowników. Jest to metoda dodawania do elementów HTML własnych niestandardowych atrybutów pozwalająca rozszerzyć funkcjonalność stron internetowych. Przeglądarki … Więcej

Atrybut data

Atrybut HTML data określa adres URL zasobu elementu object. Przykład użycia atrybutu HTML data <object data=”tulipany.jpg” width=”700″ height=”500″></object> Składnia atrybutu data <object data=”adres-URL-zasobu” width=”700″ height=”500″></object> Elementy związane z atrybutem data Atrybut data dotyczy elementu object. … Więcej

Atrybut usemap

Atrybut HTML usemap określa nazwę lub identyfikator mapy odsyłaczy, która ma zostać powiązana z obrazem wskazywanym przez element img. Jego wartością może być nazwa lub identyfikator elementu map zawierającego definicje obszarów (w postaci elementów area), … Więcej