Lista atrybutów

> Dodaj do ulubionych
Lista atrybutów treści HTML5
AtrybutElementyOpisWartości/Uwagi
abbrthSkrócona wersja zawartości komórki nagłówka tabeli, która może być wykorzystywana na przykład przez czytniki ekranuTekst
acceptinputOkreśla akceptowany typ pliku przez kontrolkę przesyłania plikówJeden lub więcej typów plików rozdzielonych przecinkami lub wartości audio/*, video/*, image/*
accept-charsetformOkreśla kodowanie znaków danych przesyłanych przez formularzTen atrybut wyszedł z użycia i nie należy go już używać
accesskeyAtrybut globalnyOkreśla klawisz skrótu pozwalającego aktywować element na stronieLista klawiszy
actionformAdres URL skryptu przetwarzającego dane z formularzaAdres URL
allowiframeOkreśla uprawnienia zawartości elementu iframePolityka uprawnień
allowfullscreeniframeOkreśla, czy zawartość elementu iframe może używać funkcji requestFullscreen()Atrybut logiczny
altarea, img, inputTekst zastępczy dla obrazu, jeśli obraz jest niedostępnyTekst
asyncscriptSkryp będzie pobierany w trakcie renderowania stronyAtrybut logiczny
autocapitalizeAtrybut globalnyOkreśla, które litery mają być zamieniane na wielkieon, off, none, sentences, words, characters
autocompleteform, input, select, textareaOkreśla, czy element obsługuje automatyczne uzupełnianie (form) lub wskazuje źródło danych dla funkcji automatycznego uzupełniania (input, select, textarea)on, off
autofocusAtrybut globalnyAutomaytcznie ustawia fokus na elemencie po załadowaniu stronyAtrybut logiczny
autoplayaudio, videoOkreśla, że odtwarzanie multimediów może zostać włączone automatycznie po załadowaniu stronyAtrybut logiczny
blockinglink, script, styleOkreśla, czy element może blokować renderowanieLista rozdzielanych spacjami wartości, które nie mogą się powtarzać
challengekeygenPrzekazuje z wartością elementu keygen specjalny losowy łańcuch, tzw. challenge string.Tekst
charsetmetaOkreśla kodowanie znakówutf-8
checkedinputOznacza zaznaczone pole wyboruAtrybut logiczny
citeblockquote, del, ins, qOdsyłacz do źródła cytatu lub dodatkowych informacji o wprowadzonych zmianachAdres URL
classAtrybut globalnyOkreśla klasy, do których jest przypisany elementLista nazw klas rozdzielanych spacjami
colstextareaOkreśla liczbę kolumn szerokości obszaru tekstowegoDodatnia liczba całkowita
colspantd, thLiczba kolumn obejmowanych przez komórkęDodatnia liczba całkowita
contentmetaWartość elementu powiązana z atrybutem http-equiv lub nameTekst
contenteditableAtrybut globalnyOkreśla, czy można edytować zawartość elementutrue, false
contextmenuAtrybut globalnyOkreśla menu kontekstowe dla elementu.Tekst
controlsaudio, videoPokazuje elementy sterująceAtrybut logiczny
coordsareaWspółrzędne kształtu tworzonego na mapie odsyłaczyLista liczb zmiennoprzecinkowych
crossoriginaudio, img, link, script, videoSposób traktowania przez element żądań pochodzących z innych domenanonymous, use-credentials
dataobjectAdres zasobuAdres URL
data-*Atrybut globalnyDodatkowe daneŁańcuch
datetimedel, ins, timeData i opcjonalnie godzina zmiany (del, ins), wartość w formacie czytelnym dla komputera (time)Łańcuch daty i opcjonalnie godziny
decodingimgOkreśla preferowaną metodę dekodowania obrazu graficznegosync, async, auto
defaulttrackOznacza, że ścieżka ma być włączona, jeśli nie istnieją inne ustawienia użytkownikaAtrybut logiczny
deferscriptOdkłada wykonanie skryptu aż zakończy się renderowanie stronyAtrybut logiczny
dirAtrybut globalnyKierunek tekstu elementultr, rtl, auto
dirnameinput, textareaNazwa kontrolki formularza, która ma zostać użyta do wysłania informacji o kierunku tekstu w przesyłanym formularzuTekst
disabledbutton, input, optgroup, option, select, textareaOznacza, że wyłączony jest dany element (button, input, optgroup, option, select, textarea, link) lub wyłączone są elementy potomne formularza, z wyjątkiem znajdujących się w elemencie legend (fieldset)Atrybut logiczny
downloada, areaOkreśla, że dany zasób powinien zostać pobrany, a nie wyświetlony w oknie przeglądarki, oraz określa jego nazwę plikuTekst
draggableAtrybut globalnyOkreśla, czy element obsługuje funkcję przeciąganiatrue, false
dropzoneAtrybut globalnyOkreśla, co się dzieje z elementem w wyniku jego przeciągnięcia i upuszczeniacopy, move, link
enctypeformOkreśla typ danych przesyłanych przez formularz metodą POSTapplication/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
forlabel, outputWiąże etykietę z kontrolką formularza (label) lub określa kontrolki, na podstawie których został obliczony wynik (output)Identyfikator
formbutton, fieldset, input, object, output, select, textareaWiąże element z elementem formIdentyfikator
formactionbutton, inputAdres URL skryptu, do którego mają zostać wysłane dane z formularzaAdres URL
formenctypebutton, inputOkreśla typ kodowania danych przesyłanych z formularza. Jeśli jest zdefiniowany, zastępuje atrybut enctypeapplication/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
formmethodbutton, inputOkreśla metodę przesłania danych z formularzaGET, POST itd.
formnovalidatebutton, inputWyłącza sprawdzanie poprawności danych formularzaAtrybut logiczny
formtargetbutton, inputOkreśla kontekst przeglądania, w którym ma zostać pokazana odpowiedź otrzymana po przesłaniu formularzaSłowo kluczowe lub miejsce docelowe
headerstd, thOkreśla komórki nagłówka tabeli odnoszące się do tej komórki tabeliLista identyfikatorów rozdzielanych spacjami
heightcanvas, embed, iframe, img, input, object, source; videoOkreśla wysokość elementuNieujemna liczba całkowita
hiddenAtrybut globalnyOznacza, czy element jest istotnyuntil-found, hidden, pusty łańcuch
highmeterOkreśla dolną granicę zakresu wysokich wartościLiczba zmiennoprzecinkowa
hrefa, area, link, baseAdres hiperłącza (a, area, link) lub bazowy adres dokumentu (base)Adres URL
hreflanga, linkJęzyk zasobu, do którego prowadzi łączeKod języka zgodny z normą BCP 47
http-equivmetaDyrektywa pragmacontent-type, default-style, refresh, x-ua-compatible, content-security-policy
iconcommandOkreśla ikonę elementu commandAdres URL
idAtrybut globalnyIdentyfikator elementuTekst
inertAtrybut globalnyOkreśla, że element jest biernyAtrybut logiczny
inputmodeAtrybut globalnyOkreśla typ danych, jakie może wprowadzić użytkowniknone, text, tel, email, url, numeric, decimal, search
integritylink, scriptMetadane integralności wykorzystywane w testach Subresource Integrity [SRI]Tekst
isAtrybut globalnyTworzy niestandardowy wbudowany elementNazwa niestandardowego elementu wbudowanego
ismapimgOkreśla, że obraz jest serwerową mapą odsyłaczyAtrybut logiczny
itemidAtrybut globalnyGlobalny identyfikator elementu mikrodanychAdres URL
itempropAtrybut globalnyNazwy własności elementu mikrodanychLista wartości rozdzielanych spacjami obejmujących bezwzględne adresy URL, zdefiniowane nazwy własnościlub tekst
itemrefAtrybut globalnyElementy odniesieniaLista identyfikatorów rozdzielanych spacjami
itemscopeAtrybut globalnyWprowadza element mikrodanychAtrybut logiczny
itemtypeAtrybut globalnyOkreśla typy elementów elementu mikrodanychLista bezwzględnych adresów URL rozdzielanych spacjami
kindtrackOkreśla typ ścieżki tekstowejsubtitles, captions, descriptions, chapters, metadata
labeloptgroup, option, trackEtykieta widoczna dla użytkownikaTekst
langAtrybut globalnyJęzyk elementuKod języka zgodny z normą BCP 47 lub pusty łańcuch
listinputOkreśla listę opcji dla funkcji automatycznego uzupełnianiaIdentyfikator
loopaudio, videoOkreśla, że zasób multimedialny ma być odtwarzany w pętliAtrybut logiczny
lowmeterOkreśla górną granicę dolnego zakresu wartościLiczba zmiennoprzecinkowa
maxinputOkreśla wartość maksymalnąRóżne wartości
maxmeter, progressOkreśla górną granicę zakresuLiczba zmiennoprzecinkowa
maxlengthinput, textareaOkreśla maksymalną długość wpisywanego tekstuNieujemna liczba całkowita
medialink, meta, source, styleOkreśla media, dla których jest przeznaczony dany zasóbLista zapytań medialnych
mediagroupaudio, videoGrupowanie elementów multimedialnychTekst
methodformOkreśla metodę przesłania danych z formularzaGET, POST, itd.
mininputWartość minimalna (input) lub dolna granica zakresu (meter)Liczba zmiennoprzecinkowa
minlengthinput, textareaMinimalna długość wpisywanego tekstuNieujemna liczba całkowita
multipleinput, selectOznacza, że można wprowadzić kilka wartościAtrybut logiczny
mutedaudio, videoOznacza, że domyślnie zasób multimedialny ma być wyciszonyAtrybut logiczny
namebutton, fieldset, input, output, select, textarea, elementy niestandardowe powiązane z formularzami, map, meta, slot, formNazwa elementu używana m.in. przez skrypt przetwarzającym dane z formularza do identyfikacji elementów oraz w API form.elementsTekst
nonceAtrybut globalnyKryptograficzna liczba jednorazowego użytku używana w testach Content Security Policy[CSP]Tekst
novalidateformOznacza, że formularz nie powinien być poddawany weryfikacji poprawności po zatwierdzeniuAtrybut logiczny
opendetailsW przypadku znacznika details oznacza, że treść jest widoczna, a w przypadku elementu dialog — że okno dialogowe jest widoczne i aktywneAtrybut logiczny
optimummeterOptymalna wartość w miernikuLiczba zmiennoprzecinkowa
patterninputWzorzec, według którego mają być sprawdzane dane wprowadzone w polu formualrzaWyrażenie regularne
pinga, areaAdresy URL, do których ma zostać wysłanyping, kiedy użytkownik kliknie łączeLista adresów URL rozdzielanych spacjami
placeholderinput, textareaTekst wyświetlany w kontrolce formularzaTekst
postervideoOkreśla obraz graficzny wyświetlany podczas pobierania wideoAdres URL
preloadaudio, videoOkreśla zakres buforowania zasobu multimedialnegonone, metadata, auto
readonlyinput, textareaOznacza, że dany element jest przeznaczony tylko do odczytuAtrybut logiczny
referrerpolicya, area, iframe, img, link, scriptOkreśla dane odniesienia przesyłane w żądaniuno-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, same-origin, strict-origin-when-cross-origin, unsafe-url
rela, areaOkreśla relację między bieżącym miejscem w dokumencie lub dokumentem, a dokumentem, do którego prowadzi hiperłączeLista wartości rozdzielanych spacjami
requiredinput, select, textareaOznacza, że dana kontrolka formularza jest wymaganaAtrybut logiczny
reva, area, linkOkreśla relację między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadziSłowo kluczowe
reversedolOdwraca kolejność uporządkowania listyAtrybut logiczny
rowstextareaLiczba wierszy wysokości obszaru tekstowegoLiczba całkowita większa od zera
rowspantd, thLiczba wierszy obejmowanych przez komórkęNieujemna liczba całkowita
sandboxiframeZasady bezpieczeństwa dotyczące zagnieżdżonej treściLista poniższych wartości rozdzielanych spacjami:
 • allow-downloads
 • allow-forms
 • allow-modals
 • allow-orientation-lock
 • allow-pointer-lock
 • allow-popups
 • allow-popups-to-escape-sandbox
 • allow-presentation
 • allow-same-origin
 • allow-scripts
 • allow-top-navigation
 • allow-top-navigation-by-user-activation
 • allow-top-navigation-to-custom-protocols
scopethOkreśla, czy dana komórka nagłówka odnosi się do wiersza, kolumny, grupy wierszy, czy grupy kolumnrow, col, rowgroup, colgroup
seamlessiframeSprawia, że dokument osadzony na stronie internetowej za pomocą elementu iframe jest renderowany w sposób nie odróżniający go od reszty stronyAtrybut logiczny
selectedoptionOznacza, że dana opcja jest wybrana domyślnieAtrybut logiczny
shapeareaKształt, jaki ma zostać utworzony na mapie odsyłaczycircle, default, poly, rect
sizeinput, selectRozmiar kontrolkiLiczba całkowita większa od zera
sizeslinkRozmiary ikon (dotyczy link rel=icon) lub rozmiary obrazów dla różnych układów strony (img, source)Lista rozmiarów
slotAtrybut globalnyMiejsce dla elementuTekst
spancol, colgroupLiczba kolumn obejmowanych przez elementLiczba całkowita większa od zera
spellcheckAtrybut globalnyOkreśla, czy element obsługuje sprawdzanie pisowni i gramatykitrue, false
srcaudio, embed, iframe, img, input, script, source (w video lub audio); track, videoAdres zasobuAdres URL
srcdociframeDokument, który ma zostać wyświetlony w elemencie iframeŹródło dokumentu
srclangtrackJęzyk ścieżkiKod języka zgodny z normą BCP 47
srcsetimg, sourceObrazy, które mają zostać użyte w różnych kontekstach, np. na ekranach o wysokiej rozdzielczości, małych monitorach, wyświetlaczach telefonów komórkowych itd.Lista adresów obrazó rozdzielanych przecinkami
startolWartość początkowa listyLiczba całkowita
stepinputOkreśla wielkość zmiany wartości kontrolki formularzaLiczba zmiennoprzecinkowa większa od zera lub any
styleAtrybut globalnyZawiera definicje arkuszy stylów CSSDeklaracje CSS
tabindexAtrybut globalnyOkreśla numer elementu w kolejności aktywowania za pomocą klawisza TabLiczba całkowita
targeta, areaOkreśla sposób otwarcia dokumentu, do którego prowadzi hiperłącze lub miejsce prezentacji otrzymanej odpowiedzi po zatwierdzeniu formularzaSłowo kluczowe
titleAtrybut globalnyDodatkowe informacje dotyczące elementu (abbr, dfn), rozwinięcie skrótu (abbr), opis wzorca (input z atrybutem pattern), tytuł łącza (link) lub nazwa arkusza stylów (link, style)Tekst
translateAtrybut globalnyOkreśla, czy element ma zostać przetłumaczony w procesie lokalizacji stronyyes, no
typea, link, button, embed, object, source, input, ol, scriptOkreśla typ elementu lub zasobu, do którego prowadzi łączeTyp MIME, submit, reset, button, słowo kluczowe, 1, a, A, i, I
usemapimgNazwa mapy odsyłaczyNazwa mapy poprzedzona krzyżykiem
valuebutton, optionOkreśla wartość elementuTekst
widthcanvas, embed, iframe, img, input, object, source (w picture); videoSzerokośćNieujemna liczba całkowita
wraptextareaOkreśla czy i w jaki sposób ma być zawijany tekst w obszarze tekstowymsoft, hard

Atrybuty zdarzeniowe

AtrybutElementyOpis
onauxclickWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia auxclick (kliknięcie klawisza myszy innego niż podstawowy – najczęściej lewy)
onafterprintbodyProcedura obsługi zdarzenia afterprint (po wydrukowaniu strony) obiektu Window
onbeforematchWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia beforematch (przed znalezieniem ukrytego na stronie elementu przez użytkownika)
onbeforeprintbodyProcedura obsługi zdarzenia beforeprint (przed wydrukowaniem strony) obiektu Window
onbeforeunloadbodyProcedura obsługi zdarzenia beforeunload (przed usunięciem dokumentu) Window object
onblurWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia blur (gdy element traci fokus)
oncancelWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia cancel (gdy użytkownik chce zamknąć obecne okno dialogowe)
oncanplayWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia canplay (kiedy plik jest gotowy do odtwarzania)
oncanplaythroughWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia canplaythrough (gdy plik można odtworzyć do końca bez robienia przerw na buforowanie)
onchangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia change (zmiana wartości elemntu)
onclickWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia click (kliknięcie elementu)
oncloseWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia close (zamknięcie okna dialogowego)
oncontextmenuWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia contextmenu (rozwinięcie menu kontekstowego)
oncopyWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia copy (skopiowanie treści elementu przez użytkownika)
oncuechangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia cuechange (zmiana cue elementu track)
oncutWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia cut (wycięcie treści przez użytkownika)
ondblclickWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia dblclick (dwukrotne kliknięcie)
ondragWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia drag (przeciąganie elementu)
ondragendWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia dragend (zakończenie przeciągania elementu)
ondragenterWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia dragenter (element został przeciągnięty do miejsca upuszczenia)
ondragleaveWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia dragleave (element opuszcza miejsce upuszczenia)
ondragoverWszystkie elementy HTMLdragover event handler
ondragstartWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia dragstart (rozpoczęcie przeciągania elementu)
ondropWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia drop (upuszczanie przeciąganego elementu)
ondurationchangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia durationchange (zmiana czasu trwania materiału multimedialnego)
onemptiedWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia emptied (nagły brak dostępności pliku)
onendedWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia ended (osiągnięto koniec materiału multimedialnego)
onerrorWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia error (pojawienie się błędu podczas ładowania pliku)
onfocusWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia focus (element otrzymuje fokus)
onformdataWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia formdata (po utworzeniu listy reprezentującej dane formularza po jego zatwierdzeniu)
onhashchangebodyProcedura obsługi zdarzenia hashchange (zmiana kotwicy adresu URL – części za znakiem #) obiektu Window
oninputWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia input (wprowadzenie danych przez użytkownika)
oninvalidWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia invalid (element jest w stanie nieprawidłowym)
onkeydownWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia keydown (klawisz jest naciśnięty)
onkeypressWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia keypress (użytkownik nacisnął klawisz)
onkeyupWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia keyup (użytkownik puścił klawisz)
onlanguagechangebodyProcedura obsługi zdarzenia languagechange (zmiana preferowanego języka użytkownika) obiektu Window
onloadWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia load (zakończono ładowanie strony)
onloadeddataWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia loadeddata (załadowano dane multimedialne)
onloadedmetadataWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia loadedmetadata (załadowano metadane)
onloadstartWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia loadstart (przed rozpoczęciem ładowania pliku)
onmessagebodyProcedura obsługi zdarzenia message (nadejście wiadomości) obiektu Window
onmessageerrorbodyProcedura obsługi zdarzenia messageerror (nadejście wiadomości, której nie da się poddać serializacji) obiektu Window
onmousedownWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mousedown (naciśnięcie przycisku myszy)
onmouseenterWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mouseenter (umieszczenie kursora nad elementem)
onmouseleaveWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mouseleave (zdjęcie kursora z elementu)
onmousemoveWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mousemove (poruszanie kursorem myszy nad elementem)
onmouseoutWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mouseout (zdjęcie kursora myszy znad elementu)
onmouseoverWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mouseover (kursor myszy porusza się nad elementem)
onmouseupWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia mouseup (zwolnienie przycisku myszy nad elementem)
onofflinebodyProcedura obsługi zdarzenia offline (przeglądarka przechodzi na tryb pracy offline) obiektu Window
ononlinebodyProcedura obsługi zdarzenia online (przeglądarka przechodzi na tryb pracy online) obiektu Window
onpagehidebodyProcedura obsługi zdarzenia pagehide (użytkownik przechodzi na inną stronę) obiektu Window
onpageshowbodyProcedura obsługi zdarzenia pageshow (użytkownik wchodzi na stronę) obiektu Window
onpasteWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia paste (użytkownik wkleja treść w elemencie)
onpauseWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia pause (wstrzymanie odtwarzania materiału multimedialnego)
onplayWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia play (plik multimedialny jest gotowy do odtwarzania)
onplayingWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia playing (trwa odtwarzanie pliku multimedialnego)
onpopstatebodyProcedura obsługi zdarzenia popstate (zmiana historii okna) obiektu Window
onprogressWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia progress (trwa pobieranie danych multimedialnych)
onratechangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia ratechange (zmiana szybkości odtwarzania)
onresetWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia reset (kliknięcie przycisku resetowania formularza)
onresizeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia resize (zmiana rozmiaru okna)
onrejectionhandledbodyProcedura obsługi zdarzenia rejectionhandled obiektu Window
onscrollWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia scroll (użyto paska przewijania elementu)
onscrollendWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia scrollend (użytkownik przestał używać paska przewijania elementu)
onsecuritypolicyviolationWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia securitypolicyviolation (złamanie zasad bezpieczeństwa)
onseekedWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia seeked
onseekingWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia seeking
onselectWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia select (zaznaczenie tekstu w elemencie)
onslotchangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia slotchange (zmiana węzłów w elemencie slot)
onstalledWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia stalled (brak możliwości pobrania danych multimedialnych)
onstoragebodyProcedura obsługi zdarzenia storage (zmiana w obszarze Web Storage) obiektu Window
onsubmitWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia submit (zatwierdzenie formularza)
onsuspendWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia suspend (zatrzymanie pobierania danych multimedialnych)
ontimeupdateWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia timeupdate (zmiana pozycji odtwarzania)
ontoggleWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia toggle (otwarcie lub zamknięcie elementu details)
onunhandledrejectionbodyProcedura obsługi zdarzenia unhandledrejection obiektu Window
onunloadbodyProcedura obsługi zdarzenia unload (usunięcie strony lub zamknięcie okna przeglądarki) obiektu Window
onvolumechangeWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia volumechange (zmiana poziomu głośności)
onwaitingWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia waiting (wstrzymano odtwarzanie pliku multimedialnego)
onwheelWszystkie elementy HTMLProcedura obsługi zdarzenia wheel (zakręcenie kółkiem myszy)